Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési feltételek

Baráth and Partnerei BiztonságiTanácsadó és Magánnyomozó Ügynökség Kft. bejegyezve a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cj. 01-09-876214 szám alatt (továbbiakban – Ügynökség), kizárólag megbízási szerződés alapján nyújt szolgáltatásokat. A megállapodás az alábbi módokon jöhet létre:

 • Írásban, személyesen az “Ügynökség” képviselője és a megbízó között.
 • Elektronikus formában, az Online megrendelő elküldése és visszaigazolása útján.
 • Elektronikus vagy fax útján a megrendelés elküldése és visszaigazolása útján.
 • Szóbeli megállapodás formájában, amelyet az Ügynökség írásban rögzít és iktat.

2. Szolgáltatások
Az Ügynökség biztonsági tanácsadó és magánnyomozói szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére.

3. Megbízási díjak és költségek
A megbízási díjak és költségek alapját a felek kölcsönös megállapodásának részét képezheti. A Baráth és Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökségnél alkalmazott általános óradíj 40.000 Ft, a személyes konzultáció első órájának díja 40.000 Ft, minden további megkezdett óra díja 20.000 Ft, amelyek nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

4. Fizetési feltételek
Kérjük, tekintse át FIZETÉSI FELTÉTELEINKET

5. Késedelmes fizetés

 • Késedelmes fizetés esetén az Ügynökség jogosult a jogos követelés behajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére, titoktartási kötelezettsége megtartása mellett.
 • Megbízó köteles a követelés behajtásából eredő költségek és a tartozás kifizetéséig számított havi 2% késedelmi pótlék megfizetésére.


6. Megbízó kötelezettségei

 • A Megbízó ezáltal kötelezettséget vállal az Ügynökség által részére átadott információk, adatok, dokumentumok felhasználása során a vonatkozó előírások, törvények betartására, annak be nem tartásából eredő anyagi és egyéb károk megtérítésére.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy az Ügynökségnek által átadott információk felhasználásából eredő kár, veszteségért az Ügynökség nem tartozik felelősséggel.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy kötelezettsége és felelőssége a megbízás teljesítéséből, az Ügynökséget érő minden kár, veszély és veszteség megtérítése, amely nem az Ügynökségnek felróható hibából következett be.


7. Az Ügynökség Felelőssége

 • Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel a Megbízó által elszenvedett kárért, veszteségért, amely bármi más okból következett be.
 • Az Ügynökség nem vállal felelősséget azokért a Megbízót ért károkért és veszteségekért, amelyeket az Ügynökség lehetőségein és képességein kívül eső okokból – háború, lázadás, robbanás, tűzvész, árvíz, sztrájk, hatósági intézkedések, stb. - a megbízást nem képes teljesíteni.
 • Az Ügynökség nem vállal felelősséget azért a veszteségért / kárért, amely nem az Ügynökség, vagy valamelyik alkalmazottja tevékenységéből, hibájából, mulasztásából következik be.
 • Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel az Ügynökségnek által átadott információk felhasználásából eredő kárért, veszteségért.


8. Egyéb veszteség

Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel a Megbízó áltál az Ügynökség tevékenységétől független okokból bekövetkezett kárért, veszteségért.

9. Kifogás

Megbízó
nem tagadhatja meg a számla, vagy más összeg kifizetését peres eljárás indítása, vagy viszontkereset benyújtása okán, amellyel Megbízó késleltetni akarja bármilyen okból a szolgáltatási díj kifizetését.

10. Vegyes rendelkezések

 • Az Általános Szerződési Feltételek minden pontja külön-külön és egészében is érvényesnek és alkalmazónak tekintendők.
 • Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak tájékoztatásul szolgálnak, nem pedig egy esetlegesen bekövetkező esemény figyelmeztetésre szolgálnak.
 • Megbízó kötelezettségei és / vagy jogosultságai nem engedményezhetők harmadik félre az Ügynökség előzetes írásbeli egyetértése nélkül.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízását a tervezett intézkedések megtétele előtt 48 órával visszavonhatja, de késedelmes visszavonás esetén, az addig elvégzett munka kiszámlázásra kerül.


11. Hatályos jog

Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Vissza a tetejére

Magyar Detektív Szövetség Council of International Investigators AEI ABI WAD LinkedIn facebook twitter blogspot